Νομοθεσία

ΠΝΠ 29.01.2022 Παράταση βεβαιώσεων και υποχρέωσης ΗΤΚ Ν 4787/2021_αρθ 17, 18 (26/03/2021) Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Υ.Α. 7577/105 (29/01/2021) Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα. Υ.Α. 7547/104 (27/01/2021) Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017. Ν 4759/2020_αρθ 63-67 & 121 (09/12/2020) Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδο-μικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Υ.Α. 117828/1338 (09/12/2020) Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης. Ν 4643/2019 αρθ.51 (03/12/2019) Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις. Ν 4495/2017 αρθ.52-63 (03/11/2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.