Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προκηρύσσονται (ηλ. υποβολή  αιτήσεων Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο) και διενεργούνται 3 (τρεις) φορές το χρόνο (έναρξη εξετάσεων Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα).Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις. Με την προκήρυξη τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών. Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αθήνα Θεσ/νίκη Πάτρα Βόλος Χανία Καβάλα Κομοτηνή Πολιτικοί Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ ■ ■ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ Χημικοί Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχ. ■ ■ Ναυπηγοί Μηχανικοί ■ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ■ ■ ■ ■ ■ Μηχανικοί Χωρ.& Πολεοδομίας ■ ■ ■ ■ Μηχανικοί Περιβάλλοντος ■ ■ ■ ■ Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων ■ ■ ■ Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ■ ■ ■ ■ Σημ.:Οι εξετάσεις των διπλωματούχων εξωτερικού γίνονται μόνο στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το αντικείμενο της εξέτασής τους το οποίο μπορεί να είναι εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία ή εξέταση σε τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπ. Απόφαση. Οι Ναυπηγοί Μηχανικοί  έχουν τρεις  διαθέσιμες ενότητες ενώ οι Μηχανικοί Χωροταταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης εξετάζονται μόνο με βάση τη διπλωματική τους εργασία. Με  την υποβολή των αποφάσεων των Εξεταστικών επιτροπών και τη  χορήγηση της άδειας άσκησης  επαγγέλματος  από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος αυτού,  οι διπλωματούχοι Μηχανικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις, εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο των µέλων του ΤΕΕ.