Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών είναι:

  • Η επιτελική παρακολούθηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής Μηχανογραφικής οργάνωσης των Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
  • Η ενίσχυση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας με την ανάπτυξη των συστημάτων Πληροφορικής και μηχανογραφικών εφαρμογών και η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων.
  • Η διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των σχετιζόμενων εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν τη βάση δεδομένων του Μητρώου των μελών Τ.Ε.Ε. Η υποστήριξη των διαδικασιών ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του Μητρώου από και προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. Η διαχείριση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών που σχετίζονται με το Μητρώο και που διενεργούνται από τα Μέλη Τ.Ε.Ε. ή αφορούν σε μαζική ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των μελών από ηλεκτρονικά αρχεία. Η υποστήριξη και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν στην πιστοποίηση και στον έλεγχο της ταυτότητας των μελών Τ.Ε.Ε. με ηλεκτρονικά μέσα, για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  • Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα Μέλη του Τ.Ε.Ε. και στο υπόλοιπο τεχνικό δυναμικό της χώρας.
  • Η ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών ειδικής πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων), με διασταύρωση των ανωτέρω εφαρμογών με επεξεργασία δεδομένων.
  • Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν και προάγουν την επαγγελματική δραστηριό-τητα των μελών του Τ.Ε.Ε.
  • Η παροχή υποδομών δικτύου και συστημάτων πληροφόρησης στις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε.
  • Η τήρηση μητρώου υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
  • Η λειτουργία ηλεκτρονικών διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
  • Η διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδομών του Τ.Ε.Ε.

Στη Διεύθυνση λειτουργεί Γραμματεία, που δεν αποτελεί οργανωτική μονάδα, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο την γραμματειακή εξυπηρέτησή της.

Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

A) Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων περιλαμβάνουν:

α) Τη διαχείριση της λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που διαθέτει το Τ.Ε.Ε. ή αποκτά από τρίτες πηγές.
β) Τη διαχείριση λειτουργίας των συστημάτων δικτύων και επικοινωνιών εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα.
γ) Την ασφάλεια των συστημάτων του Τ.Ε.Ε. έναντι κακόβουλης πρόσβασης.
δ) Τη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.
ε) Τη λήψη και διατήρηση των αντιγράφων ασφαλείας.
στ) Τον καθορισμό της πολιτικής της εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων του Τ.Ε.Ε. και τη διατήρησή τους σε ανταγωνιστικό τεχνολογικό επίπεδο.

B) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνουν:

α) Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για το Τ.Ε.Ε.
β) Τη δημιουργία, διαχείριση των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων.
γ) Τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.
δ) Τον καθορισμό της πολιτικής ανάπτυξης εφαρμο-γών και της αρχιτεκτονικής των λύσεων πληροφορικής του Τ.Ε.Ε.
ε) Τη σύνταξη προτάσεων και προδιαγραφών για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων.

Γ) Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών περιλαμβάνουν:

α) Τη διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου που διατίθεται στα Μέλη του Τ.Ε.Ε.
β) Την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων.
γ) Την υποστήριξη της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. στην προώθηση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
δ) Την οργάνωση διαφόρων πηγών ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
ε) Την τήρηση των προσωπικών αρχείων των μελών του Τ.Ε.Ε. μέσω των οποίων ελέγχεται η πρόσβασή τους στο δίκτυο ή στις εφαρμογές .
στ) Την υποστήριξη των συνδρομητών στη χρήση των εφαρμογών και στη διασύνδεσή τους (HelpDesk).
ζ) Τη λήψη μέτρων προώθησης και δημοσιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
η) Την ευθύνη εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμού, εξασφάλισης χρηματοδότησης και παρακολούθησης της υλοποίησης έργων με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Τ.Ε.Ε. υπηρεσιών ή υπηρεσιών που ανατίθενται από την πολιτεία ή άλλους φορείς στο Τ.Ε.Ε.