tee logo

Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» διαθέτει προς το κοινό, τα μέλη του και τους συνδρομητές το διαδικτυακό τόπο www.tee.gr με τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.tee.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο tee.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του TEE. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του TEE. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ρύθμιση Επικοινωνίας

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Το ΤΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Το ΤΕΕ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το ΤΕΕ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη.

Newsletter

Ο χρήστης δύναται να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της αποστολής ενημερωτικών δελτίων «newsletters» του ΤΕΕ, παρέχοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμό του. Το ΤΕΕ συλλέγει τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών.

Γραπτά Μηνύματα– Διαβούλευση- Ψηφοφορία

Ο διαδικτυακός τόπος www.tee.gr δύναται να αναπτύσσει τα δικά του message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαβούλευση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου  οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο διαδικτυακός τόπος  διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Ο διαδικτυακός τόπος www.tee.gr δύναται να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το διαδικτυακό τόπο www.tee.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο διαδικτυακός τόπος www.tee.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Απόδοση Κωδικών Πρόσβασης και Διαφύλαξη Αυτών

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες / χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη  / χρήστη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του χρήστη  είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παρέχεται η δυνατότητα να μεταβάλλει ο χρήστης τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης. Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.

  1. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών. Οι κωδικοί αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και οι συνεργαζόμενοι φορείς παρόχων υπηρεσιών δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνεται να χρησιμοποιούνται όχι μόνο γράμματα και αριθμοί αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό εισόδου (password), στη σελίδα σύνδεσης στο λογαριασμό του ή το passwordακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην ιστοσελίδα https://web.tee.gr/my-account/.

Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει ή και να περιορίσει ή ακυρώσει τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

Για τα μέλη του ΤΕΕ και τους εγγεγραμμένου στο μητρώο επωνυμιών του ΤΕΕ η αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία ταυτίζονται με τα δηλωθέντα στο τμήμα μητρώου του ΤΕΕ.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι απολύτως προσωπικοί. Αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά στα μέλη, η χρήση από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να έχει για το μέλος έννομες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων υπό προϋποθέσεις αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Εγγραφή στις Υπηρεσίες Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ

Το ΤΕΕ δηλώνει ότι η παροχή και χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το δικτυακό του τόπο www.tee.gr (@tee.gr και @teemail.gr) προς τα μέλη του και τους συνδρομητές των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιο μέλος του ΤΕΕ ή / και συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς, παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το δικτυακό τόπο www.tee.gr ή/και να επικοινωνήσει με την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. Το μέλος ΤΕΕ ή/και ο συνδρομητής, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του, πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια όνομα και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το δικτυακό τόπο www.tee.gr είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του. Ο δικτυακός τόπος www.tee.gr του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το μέλος/συνδρομητή/κάτοχο. Το μέλος/συνδρομητής/κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότησή του καθώς επίσης και τυχόν παραβίαση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω της παρεχόμενης (από το δικτυακό τόπο) ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το ΤΕΕ διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού, πληροφοριακού  και οικονομικού περιεχομένου στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ρητά ότι δεν το επιθυμούν. Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και να τη διακόπτει, σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Ο συνδρομητής των υπηρεσιών του ΤΕΕ υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ (αναφέρονται στη στην αίτηση «Συνδρομητικών Υπηρεσιών ΤΟ/ΤΕΕ») το αντίτιμο των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν και να αποστέλλει (στο fax 210-3291290 ή στο email accounting@tee.gr) το σχετικό παραστατικό/αποδεικτικό κατάθεσης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Ο συνδρομητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως το ΤΕΕ για κάθε αλλαγή που αφορά τα επιχειρηματικά / εταιρικά του στοιχεία, προκειμένου τα σχετικά φορολογικά παραστατικά που εκδίδονται να είναι σύννομα. Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Γενικές Απαγορεύσεις Χρήσης Ιστοτόπου

Οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σεοποιανδήποτε και ιδίως σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

    1. παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
    2. προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
    3. έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
    4. παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΤΕΕ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, κανένα από αυτά τα στοιχεία του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν μπορεί να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή/και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εκτός αν το ΤΕΕ συναινεί εγγράφως κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους χρήσης. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΤΕΕ ή οποιουδήποτε τυχόν άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος που περιεχομένου που έχει επιλεγεί (από το ψηφιακό περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου) σε ένα προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκλειστικά και μόνον για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε χωρίς τη διαγραφή στοιχείων, που καταδεικνύουν την προέλευσή του από τον παρόντα ιστότοπο www.tee.gr .

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το TEE ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του TEE ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως, δεν βαρύνουν το ΤΕΕ ευθύνες, που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο αθέμιτη χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών.

Περιεχόμενο Ιστοτόπου– Αποποίηση Ευθύνης

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως αποκλειστικός υπεύθυνος για το πρωτογενές υλικό του δικτυακού του τόπου www.tee.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα (πχ. απεργία, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή παροχής internet για τεχνικούς λόγους από τον πάροχο κλπ). Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του δικτυακού τόπου www.tee.gr, ούτε του ΤΕΕ,  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη/ συνδρομητή εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Κατά τούτο, ο επισκέπτης/ χρήστης / συνδρομητής του παρόντος διαδικτυακού τόπου προβαίνει στη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση του συνόλου των όρων του παρόντος. Οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης / συνδρομητής των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, βαρύνει τον ίδιο.  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το ΤΕΕ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ΤΕΕ και  ο δικτυακός του τόπος δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται την ίδια στιγμή. Ούτε εγγυώνται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών, ούτε τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο παρών διαδικτυακός τόπος. Το ΤΕΕ  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου,  χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητά του, ούτε  την απουσία ενδεχομένων λαθών,  ιδίως λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων κατά την συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Ως εκ τούτου το ΤΕΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση (αστικά, διοικητικά ή ακόμη και ποινικά) για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, ή άλλη συναλλαγή προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού του τόπου. Το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να  τροποποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό του τόπο, καθώς και να αλλάζει τα φίλτρα αναζήτησης των πληροφοριών ή και μέρος του λογισμικού του εξοπλισμού των μελών του / χρηστών / συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση του. Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου ή να διακόπτει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη / συνδρομητή ή των μελών του.

Το ΤΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο καθώς και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιοί κλπ) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και τη μορφή του διαδικτύου, το ΤΕΕ δεν ευθύνεται, υπό οιεσδήποτε συνθήκες, για οιαδήποτε μορφή ζημίας, οιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων η του λογισμικού  ή του υλικού υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή μετά από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Περαιτέρω το ΤΕΕ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές, μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη / επισκέπτη δεν περιέχει «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/συνδρομητές μέσω του δικτυακού τόπου www.tee.gr του του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως με οικονομικό, πολεοδομικό, περιβαλλοντικό ή οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του ΤΕΕ κατά τα εδώ οριζόμενα. Συστήνουμε οι επισκέπτες –μη μέλη του ΤΕΕ να επικοινωνούν με αρμόδιο μηχανικό και τα μέλη του ΤΕΕ να επιβεβαιώνουν με βάση τους κανόνες της επιστήμης τα περιλαμβανόμενα στον διαδικτυακό τόπο.

Υπερσυνδέσεις ΤΕΕ

Το ΤΕΕ ενθαρρύνει τους επισκέπτες / χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς το διαδικτυακό τόπο www.tee/gr και οι επισκέπτες / χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδεια του ΤΕΕ για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του ΤΕΕ μέσα σε πλαίσιο (frame)  άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

Iστοσελίδες Τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και διευκόλυνση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Είναι ευνόητο ότι δεν ελέγχεται η διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα, ούτε δύναται το ΤΕΕ να ελέγχει την ανανέωση του περιεχομένου των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του διαδικτυακού τόπου www.tee.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.tee.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Παραβάσεις Παρόντος

Ρητά συνομολογείται με το παρόν ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του διαδικτυακού τόπου του ΤΕΕ οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή πολιτική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ, στην περίπτωση που αυτό υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Δέσμευση Χρηστών και Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ του ΤΕΕ και του επισκέπτη / συνδρομητή που τους δεσμεύει και διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής έχει παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους όρους της σύμβασης, ή προβεί σε παύση πληρωμών, ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ή υποβληθούν σχετικές αιτήσεις, το ΤΕΕ έχει δικαίωμα, με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων του, να διακόπτει προσωρινά, μονομερώς και άμεσα την ισχύ της παρούσας σύμβασης ή και να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση του, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από αυτόν. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά και δηλώνουν ότι το σύνολο των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, η ίδια  δε η σύμβαση ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Διαχειριστής και Βελτίωση Ιστοτόπου

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΤΕΕ στη διεύθυνση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Νίκης 4, 10563 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο ΤΕΕ: 210 329 1200, ΦΑΞ: 210 322 1772.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του ΔΤ αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση  support@tee.gr

Ο διαδικτυακός τόπος του ΤΕΕ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα, την διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αλληλεπίδραση με άλλες Πολιτικές

Το ΤΕΕ εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Το ΤΕΕ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.