Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λειτουργεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με πλήρη ψηφιοποίηση των εγγράφων από το 2005. Στο διάστημα αυτό η Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ έχει δεχθεί κατά μέσο όρο 30.000 εισερχόμενα έγγραφα ετησίως και έχει εκδώσει κατά μέσο όρο περίπου 23.000 απαντήσεις ετησίως.

Σε αρκετά από τα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ έχουν ενσωματωθεί διαδικασίες αιτημάτων και απαντήσεων οι οποίες διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά και επομένως ο αριθμός των εξερχόμενων εγγράφων δείχνει τάσεις υποχώρησης. Παρά την υποχώρηση αυτή, ο αριθμός των εξερχόμενων εγγράφων παραμένει τα τελευταία 3 έτη στο ύψος των 20.000 ετησίως.

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ορίζούν ότι τα ευκρινή αντίγραφα είναι αποδεκτά από τη Δημόσια Διοίκηση, και αξιοποιώντας το υπάρχον ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το ΤΕΕ συγκέντρωσε σε τυποποιημένη μορφή τις υπάρχουσες αιτήσεις και δίνει την δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax με τα εξής αποτελέσματα:

 • Συντομότερη εξυπηρέτηση σε σύγκριση με το κοινό ταχυδρομείο
 • Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των μηχανικών, αξιοποιώντας τις εισφορές τους σε πιο ανταποδοτικές υπηρεσίες
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΤΕΕ

Τμήμα Μητρώου Μελών

Επικοινωνία: mitroo@central.tee.gr

> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ

Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται σε Μέλη ΤΕΕ και σε Εγγεγραμμένους στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ μέσω των εξής τρόπων:

 • Ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας MyTEE (https://web.tee.gr/mytee/) για όσους διαθέτουν κωδικό σε αυτή την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΤΕΕ
 • Στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ και στα Περιφερειακά του Τμήματα
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mitroo@central.tee.gr με τη συμπλήρωση της ακόλουθης αίτησης [Αίτηση Βεβαίωσης Μέλους ΤΕΕ]

(*) Προυπόθεση χορήγησης της βεβαίωσης είναι η ενημερότητα του ενδιαφερόμενου στην εξόφληση των συνδρομών του ή η ένταξη των οφειλόμενων συνδρομών σε διακανονισμό. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τρόπους πληρωμής και τη διαδικασία διακανονισμών δίνονται στην ιστοσελίδα https://web.tee.gr/mytee/syndromes-melon-kai-technikon-eponymion/

> ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ

Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία παύσης επαγγέλματος και απόδειξης της δυνατότητας συνταξιοδότησης.
Έντυπο αίτησης

> ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται οποσδήποτε από το καταστατικό και τυχόν άλλα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.
Έντυπο Αίτησης


Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων

Επικοινωνία: gepth@central.tee.gr

> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται σε Μέλη ΤΕΕ που υπόκεινται σε νομοθεσία που επιτρέπει την παράλληλη ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορές και προκειμένου να μπορούν να επιλέξουν την ασφάλιση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις ως ιδιοκτήτες ή στελέχη οι οποίες έχουν δραστηριότητα συναφή με την ιδιότητα του Μηχανικού.

Αίτηση (word) | Αίτηση (pdf)

> ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Σε περιπτώσεις που μηχανικός ασκεί Μελέτη ή Επιβλεψη σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ή έχει έμμισθη σχέση με τον εντολέα του προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση προκατάθεσης αμοιβής. Ανάλογα με την περίπτωση οι αιτήσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 • Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων εργασιών   επί ιδιόκτητου  ακινήτου
 • Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων εργασιών επί  ακινήτου ιδιοκτησίας της ή του συζύγου ή συγγενικών προσώπων του.
 • Μελετητής και Επιβλέπων που θα ανεγείρει την οικοδομή ως κατασκευαστής μόνος προς πώληση. (ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ)
 • Μηχανικός Μελετητής και Επιβλέπων την οικοδομή που θα ανεγείρει προς πώληση από την εταιρική ή Κοινοπρακτική Επιχ., στην οποία συμμετέχει ως μέλος Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Κοινοπραξίας η ως μέτοχος Α.Ε.
 • Μηχανικός Μελετητής ή Επιβλέπων εργασιών οικοδομής που είναι μισθωτός (ιδ. υπάλληλος) της επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής) που αναλαμβάνει την μελέτη ή επίβλεψη της οικοδομής.
 • Μηχανικός Μελετητής η Επιβλέπων εργασιών  που είναι Υπάλληλος του Δημοσίου Τομέα (οπως αυτός προσδιορίζεται από τον νόμο) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η απαλλαγή χορηγείται κατά τη διάταξη του άρθρον 3 παρ.3 εδαφ. 2 του Β.Δ. της 30/31-05-1956.

Περισσότερα για τις απαλλαγές προκατάθεσης αμοιβών

> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, που επιθυμούν βεβαίωση ότι η επαγγελματική τους αναγνώριση στην Ελλάδα καλύπτει τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, μπορούν με αίτησή τους να την λάβουν από το ΤΕΕ προκειμένου να αναγνωρίσουν το ίδιο δικαίωμα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που απαιτείται επισύναψη της Σφραγίδας της Χάγης πρέπει να ζητηθούν αναγκαστικά και πρωτότυπα αντίγραφα.
Αίτηση (word) | Αίτηση (pdf)


Τμήμα Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης και Πειθαρχικού Ελέγχου

Επικοινωνία: peitharxiko@central.tee.gr

> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, που επιθυμούν βεβαίωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή ούτε έχουν καταδικαστεί για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα μπορούν να την λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με απλή αποστολή στo: peitharxiko@central.tee.gr

Αίτηση (word) | Αίτηση (pdf)

> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που είναι ταυτόχρονα εργολήπτες, που επιθυμούν βεβαίωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή ούτε έχουν καταδικαστεί για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα μπορούν να την λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με απλή αποστολή στo: mek@central.tee.gr