Η κάλυψη της αστικής ευθύνης των μηχανικών από λάθη στην επαγγελματική τους δραστηριότητα

Ημερομηνία διαξαγωγής: 11/04/2019
Εισηγητής: Νικόλαος Κόκκινος

Παρουσίαση Σεμιναρίου

Περιγραφή: 

Το σεμινάριο επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν την Ευθύνη από την Καθημερινή Επαγγελματική Δραστηριότητα και κυρίως αυτά που αφορούν στην αρχική φάση της εκπόνησης της Μελέτης, της Επίβλεψης των Εργασιών, όσο και των Ευθυνών που απορρέουν από τη Μελλοντική Λειτουργία / Χρήση του Έργου, όπως ενισχύθηκαν από την επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Το νέο σύστημα Πολεοδόμησης αναβαθμίζει το κύρος των Μηχανικών, αλλά παράλληλα απαιτεί αξιοπιστία υπηρεσιών με υπευθυνότητα για την τήρηση των κανόνων της ‘’Τέχνης και της Επιστήμης’’ αλλά και Ευθύνη σε ότι αφορά στην εκ του νόμου υποχρέωση για αποζημίωση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις (εξαιρουμένης της Βαριάς Αμέλειας και του Δόλου) που μπορεί να προκύψουν στο στάδιο της Κατασκευής ή της Εκμετάλλευσης / Χρήσης του Ακινήτου.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των Ειδικοτήτων και Στελέχη Κατασκευαστικών Εταιρειών, Αρχιτεκτονικών Γραφείων κλπ που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη Διαδικασία της Μελέτης, Επίβλεψης, Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και λοιπών Έργων.

Σκοπός
Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα Εργαλεία με τα οποία μπορούν να μετακυλίσουν την Επαγγελματική τους Ευθύνη στις Ασφαλιστικές Εταιρείες και να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις επιπτώσεις Εμφάνισης Απαίτησης από Τρίτους.

Στόχοι
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι:

  • Θα είναι σε θέση να αντιληφθούν την έκταση και τα εύρος της Ευθύνης που απορρέει από την Επαγγελματική τους Δραστηριότητα και στην οποία είναι εκτεθειμένοι
  • Θα είναι σε θέση να αναζητήσουν τα κατάλληλα Ασφαλιστικά Εργαλεία για την κάλυψή τους
  • Θα είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους

Μεθοδολογία
Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων θεμάτων, προβλέπεται να γίνει συνδυάζοντας τόσο τα οπτικοακουστικά μέσα όσο και τη χρήση μεθόδων που θεωρούνται οι ιδανικότερες για τη διδασκαλία (Powerpoint, Μελέτη περιπτώσεων κλπ).

Πρόγραμμα

  • Περιγραφική Προσέγγιση της Νομοθεσίας που αφορά στην Ευθύνη, τον προσδιορισμό της και την απονομή των ποινών
  • Ανάλυση των Σύγχρονων Ασφαλιστικών Συμβάσεων που αφορούν στην Κάλυψη της Ευθύνης των Μηχανικών
  • Όροι και Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης
  • Έκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης (Όρια – Απαλλαγές – Εξαιρέσεις – Ειδικοί Όροι)
  • Μελέτη Περιπτώσεων

 

Παρουσίαση Σεμιναρίου – πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε

Το βίντεο του σεμιναρίου: