Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών αρμοδιότητας ΤΕΕ & Δικαστηρίων

Ημερομηνία διαξαγωγής: 18/04/2019
Εισηγητές:

Κάκος Θεοφάνης (Πολ. Μηχανικός)

Πρόγραμμα:

17:00- Έναρξη  Σεμιναρίου

17:10 – Ενότητα Α   (  Θεσμικό  πλαίσιο,  Όροι  διενέργειας )
Ο   θεσμός   της    εκπόνησης  των   πραγμ/νών  στην   Ελλάδα Διαδικασία   διενέργειας   των   δικαστικών   πραγμ/νών & ΤΕΕ

17:30 – Ενότητα Β ( Χρήσιμα στοιχεία και γνώσεις για την  ετοιμασία  τεχνικών  πραγμ/νών )
Φυσικές, μηχανικές και χημικές  ιδιότητες  των  υλικών
Πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμοί, Οδηγίες
Θέματα ασφάλειας και υγείας / επικίνδυνες κατασκευές

19:00 – Ενότητα Γ   ( Η συγγραφή   των   πραγμ/νών )
Η  συγγραφή  τεχνικών  κειμένων  στο  επάγγελμα  του  Μηχανικού
Γραμματική  και  συντακτική   σημειολογία   τεχνικών   κειμένων
Ανάλυση επιλεγμένων τεχνικών κειμένων,  Παραδοχές   σύνταξης   πραγμ/νών
Αποδεικτική   διαδικασία

19:30 – Ενότητα  Δ  ( Στοιχεία   σύνταξης  πραγμ/νων)
Ποιοτικός   έλεγχος  των   κατασκευών
Ποσοτικός   έλεγχος  των    κατασκευών
Κοστολόγηση  των  τεχνικών  έργων

20:00 – Ενότητα  Ε   (  Παρουσίαση  επιλεγμένων  πραγματογνωμοσυνών )
Παρουσίαση  στοιχείων  από  διάφορες  εκθέσεις   πραγματογνωμοσύνης

20:30     Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ