ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΤΕΕ, με βάση τους καταστατικούς του σκοπούς, υλοποιεί αναπτυξιακά έργα και δράσεις με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:


ΕΣΠΑ 2014-2020


  • «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»

ενταγμένο στο ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», με  MIS 5016106, Π/Υ: 832.034 € και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ, μέσω της απλούστευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Κύριος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν σημαντικές λειτουργίες του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων αλλά και των επιχειρήσεων που αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα αρμοδιότητας του ΤΕΕ. Επιπλέον, η παροχή πληροφοριών στους ωφελούμενους με νέες, προηγμένης τεχνολογίας μεθόδους, θα συμβάλει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εξυπηρέτησή τους. Τέλος, η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλει σημαντικά στο επαγγελματικό και επιχειρηματικό έργο των ωφελούμενων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην εργασία τους, στις επιχειρήσεις τους και στις παρεχόμενες προς τους πελάτες τους υπηρεσίες.

H πράξη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες:
–               Αποτίμηση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του ΤΕΕ και προσδιορισμός των πτυχών υλοποίησης δράσης για την απλούστευση των διαδικασιών του ΤΕΕ
–               Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις εξωστρεφείς παρεχόμενες υπηρεσίες του ΤΕΕ προς τις επιχειρήσεις, τη ροή διαδικασιών και τη διοικητική υποστήριξη του εποπτικού και ελεγκτικού έργου που ασκεί
–               Σχεδιασμός Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΤΕΕ
–               Βελτιστοποίηση της ροής διαδικασιών παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ προς επιχειρήσεις.
–               Μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ανασχεδιασμένων επιχειρησιακών διαδικασιών του ΤΕΕ προς επιχειρήσεις
–               Εξασφάλιση της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση των προτάσεων βελτιστοποίησης των διαδικασιών απλούστευσης του ΤΕΕ
–               Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση της αλλαγής και την υποστήριξη εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού μοντέλου
–               Δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού στις νέες απλουστευμένες διαδικασίες.


  • «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας »

 ενταγμένο στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με  MIS 5076636, Π/Υ: 10.000.000 € και συγχρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 1950 νέων ανέργων, πτυχιούχων από σχολές και τμήματα τεχνικής κατεύθυνσης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της.
Σκοπός της Πράξης είναι οι ωφελούμενοι να  αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, με αποτέλεσμα να  ενισχυθούν οι διαδικασίες επαγγελματικής ένταξης των ωφελούμενων του έργου, μέσα από στοχευμένες δράσεις συμβουλευτικής και με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ωφελούμενου του έργου.

Θα υλοποιηθούν προγράμματα, με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
5) ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ SMART BUILDINGS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIM)
7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GIS
9) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D
10) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ
11) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ