Διευθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων, με ειδικότερα αντικείμενα:

  •  Λειτουργίες διοίκησης προσωπικού
  • Λειτουργίες υποστήριξης μέσων συστημάτων Πληροφορικής
  • Βοηθητικές λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής ως εξής:

 α)    Τμήμα Προσωπικού, το οποίο έχει ως αντικείμενο όλα τα θέματα διοίκησης προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων (διορισμοί, υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, μετατάξεις, αποσπάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, τήρηση ατομικών φακέλων κ.λ.π.), καθώς και την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 β)    Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο έχει ως αντικείμενο την επιτελική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την ανάπτυξη των συστημάτων Πληροφορικής και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων.

 γ)    Τμήμα Γραμματείας, το οποίο έχει ως αντικείμενο:

– τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
– τη διαχείριση των εγγράφων (πρωτόκολλο, διεκπεραίωση, κ.λ.π.) και τη δακτυλογράφηση των εγγράφων, εισηγήσεων και λοιπών κειμένων της κεντρικής υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
– την επιμέλεια του καθαρισμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
– τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

Γραφείο Διεύθυνσης
τηλ: 2103291539, 2103291414
email: dioikitiko@centrtal.tee.gr

Τμήμα Προσωπικού
τηλ: 2103291261, 2103291324, 2103291304, 2103291503
email:  prosopiko@central.tee.gr

Τμήμα Πληροφορικής
τηλ: 2103291612, 2103291611
fax: 2103291630    email: plirof@central.tee.gr

Τμήμα Γραμματείας
τηλ: 2103291441

Πρωτόκολλο     
τηλ: 2103291625, 2103291422, 2103291321, 2103291425, 2103291426, 2103291428, 2103291315
fax: 2103221772     email: tee@central.tee.gr

Διεκπεραίωση   
τηλ: 2103291415, 2103291445