Διευθυνση Διοικητικού

Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικού είναι:

 • Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Τ.Ε.Ε. με ανάλογες εισηγήσεις και προτάσεις για την βελτίωσή του.
 • Η μέριμνα για την αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Η μέριμνα για τη στελέχωση του φορέα με το απαιτούμενο για την αποτελεσματική λειτουργία ανθρώπινο δυναμικό.
 • Ο έλεγχος για την υλοποίηση των προμηθειών και την αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε.

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 •  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν:

  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Την εισαγωγή, τον έλεγχο και επικαιροποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε. στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και πάσης φύσεως αδειών.
  • Τη μέριμνα για τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε. και της εκλογής των αιρετών Μελών αυτού.
  • Τη λειτουργία βάσεων δεδομένων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

 

 • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών  περιλαμβάνουν:

  • Την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
  • Τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Την επικύρωση των εγγράφων του Τ.Ε.Ε. με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.
  • Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Τ.Ε.Ε.

 

 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας περιλαμβάνουν:

  • Τη μέριμνα για τις τεχνικές εργασίες που αφορούν όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες και τον εξοπλισμό κάθε είδους που χρησιμοποιεί το Τ.Ε.Ε.
  • Τη μέριμνα για τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Τη διαχείριση και επιμέλεια λειτουργίας της αίθουσας εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε.
  • Τη μέριμνα για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία των κτηρίων του Τ.Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διεύθυνση Διοικητικού
E-mail: dioikitiko@central.tee.gr

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E-mail: prosopiko@central.tee.gr

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών
Fax: 2103221772 E-mail: tee@central.tee.gr

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
E-mail: tm-merimnas@central.tee.gr