Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των οικονομικών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Τμημάτων, με ειδικότερα αντικείμενα:

–   Λειτουργίες οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
–   Λειτουργίες προμήθειας κάθε είδους υλικών και υπηρεσιών, καθώς και διαχείρισης και διοίκησης των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Ε.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Λογιστηρίου, το οποίο έχει ως αντικείμενο τον χειρισμό όλων των διαδικασιών οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα των διαδικασιών:

–   Οικονομικού Προγραμματισμού και Ελέγχου (κατάρτιση-υλοποίηση προϋπολογισμού, κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.)
–   Τήρησης Λογιστικού Συστήματος
–   Παρακολούθησης, συγκέντρωσης, απόδοσης φόρων και λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων
–   Τήρησης οικονομικών καρτελών συναλλασσομένων (προμηθευτών κ.λπ.) με το Τ.Ε.Ε.
–   Εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών (συγκέντρωση-έλεγχος-κωδικοποίηση δικαιολογητικών, εισήγηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ για έγκριση καταβολής δαπάνης, έκδοση-διεκπεραίωση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και έκδοση επιταγών).

β) Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής, το οποίο έχει ως αντικείμενο την άμεση αποπληρωμή επειγουσών δαπανών που δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν με τη διαδικασία της έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων. Η σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στο Τ.Ε.Ε. προβλέπεται από την Δ16γ/01/207/Γ (ΦΕΚ 239 Β/6.4.1990) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Δ16γ/473/13/630/Γ (ΦΕΚ 776 Β/13.10.94) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, οι δε διαδικασίες λειτουργίας ρυθμίζονται από το άρθρο 25 και επόμενα του Ν.Δ. 496/74 (Α΄204).

γ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, το οποίο έχει ως αντικείμενο την προμήθεια όλων των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το Τ.Ε.Ε., τη διαχείριση των αποθηκών του Τ.Ε.Ε. και τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Επιμελητηρίου.

δ) Τμήμα Εσόδων -Συνδρομών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση απαιτήσεων από τις εισπράξεις του Τ.Ε.Ε. (εισπράξεις συνδρομών μελών και εταιρειών, από τα Ταμεία του Τ.Ε.Ε., συγκέντρωση επεξεργασία δικαιολογητικών εσόδων από Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, παρακολούθηση εν γένει εσόδων, καθώς και των διαδικασιών αμέσων πληρωμών αμοιβών στο Τ.Ε.Ε. ή χορήγηση βεβαιώσεων απαλλαγής καταθέσεων). Στο Τμήμα αυτό λειτουργούν πέντε (5) Ταμεία με ισάριθμο προσωπικό (διαχειριστές-ταμίες).

ε) Τμήμα Περιουσίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο την τήρηση των αρχείων της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Τ.Ε.Ε. (συμβόλαια κλπ), την αλληλογραφία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για θέματα περιουσίας καθώς και την παρακολούθηση όλων των παραπάνω.

 

Tμήμα Λογιστηρίου
Διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ.: 10563, Αθήνα
τηλ.: 2103291343, 2103291404, 2103291621, 2103291411, 2103291413

Tμήμα Προμηθειών & Διαχείρησης Υλικού
Διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ.: 10563, Αθήνα
τηλ.: 2103291327
fax: 2103291291

Tμήμα Εσόδων Συνδρομών
Διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ.: 10563, Αθήνα
τηλ.:  2103291410, 2103291253, 2103291366