Σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Συγκρότηση Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών

Το ΤΕΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020) συγκροτεί Κατάλογο, Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών του, υποψηφίων για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Τα μέλη του ΤΕΕ που εντάσσονται στον Κατάλογο και τους ανατίθεται έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θα συντάσσουν έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού, που θα συνοδεύει δήλωση με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου.

Η δήλωση, συνοδευόμενη από την έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, θα κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον αρμόδιο Διαχειριστή μαζί με τη Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

Ο παρακάτω Οδηγός αφορά στη διαδικασία που ακολουθεί το ΤΕΕ αναφορικά με τη συγκρότηση Καταλόγου Μελών ΤΕΕ σε εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/20.10.2020 (ΦΕΚ Α’ 200) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΕ της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020)

Νόμος 4736 / 2020 (ΦΕΚ Α 200 / 20-10-2020)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ

04/11/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 9ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

02/08/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 8ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

16/05/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 7ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

08/02/22 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 6ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

10/11/2021 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 5ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

19/08/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 4ης Έκδοσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

12/05/2021 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 3ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

08/02/2021 -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 2ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

23/11/2020 Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020)

06/11/2020 – Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020), για την έκδοση βεβαιώσεων και ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής Ανακοίνωσης σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα στο ΤΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ape-sithya-teeprocess@central.tee.gr

διευκρινίζονται τα εξής :

Το Αίτημα  για τον Ορισμό Μηχανικών για την έκδοση Βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψίας σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200),  θα πρέπει να υποβάλλεται  με σφραγίδα του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο/εταιρία),  το όνομα και την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου .

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός σταθμών θα  πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα για κάθε έργο.

Στο αίτημα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες,   κατά την κρίση των ενδιαφερομένων (είδος ΑΠΕ, ισχύς, γεωγραφική έδρα με  υποχρεωτική αναγραφή της Περιφερειακής Ενότητας κλπ.) , οι οποίες είναι απαραίτητες για το ΤΕΕ προκειμένου  να ορίσει Μηχανικό που περιλαμβάνεται στον υφιστάμενο Κατάλογο με  κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ.