Σύστημα διαχείρισης αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και για την προστασία των Μελών του ΤΕΕ, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω e-mail.
Γ
ια το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην ηλ. διεύθυνση mitroo@central.tee.gr


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/9/2018

Το ΤΕΕ ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του Υπουργού ΥΠΕΝ ενεργοποίησε το προβλεπόμενο σε αυτή πληροφοριακό σύστημα.

Οι υπάρχοντες ελεγκτές δόμησης σύμφωνα με την πρόβλεψη της ανωτέρω απόφασης εγγράφηκαν αυτοδίκαια στο νέο Μητρώο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Οι υπόλοιποι μηχανικοί που επιθυμούν να στελεχώσουν το νέο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης πρέπει να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα, που υλοποίησε το ΤΕΕ, αίτηση και να επισυνάψουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στους επόμενους συνδέσμους υπάρχει η σχετική νομοθεσία, προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής και ο σύνδεσμος προς την εφαρμογή.

ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Εγχειρίδιο χρήσης (word)

Εγχειρίδιο χρήσης (PDF)

Προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Οι ελεγκτές δόμησης οι οποίοι επιθυμούν την αλλαγή των στοιχείων τους πρέπει απαραιτήτως να αποστέλλουν πλήρως και ορθά συμπληρωμένο το παρακάτω απογραφικό δελτίο στο Τμήμα Ελέγχου & Προστασίας Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.paratiritirio@prv.ypeka.gr με υποχρεωτική κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση elegktes@central.tee.gr, προκειμένου να ενημερωθούν τα στοιχεία επιλογής στις κληρώσεις και η ηλεκτρονική επικοινωνία.

Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Ελεγκτή Δόμησης (Word)

Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Ελεγκτή Δόμησης (PDF)

Οι λοιποί μηχανικοί μπορούν να ενημερώνουν τα στοιχεία τους μέσω της υπηρεσίας MyTEE ή με την αποστολή του παρακάτω δελτίου στο mitroo@central.tee.gr

Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Μελών και Εγγεγραμμένων στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών ΤΕΕ (Word)

Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Μελών και Εγγεγραμμένων στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών ΤΕΕ (PDF)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)
Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Τμήμα Μητρώου Μελών ΤΕΕ
http://www.tee.gr
τηλ.: 210 3291 452
E-mail: eggrafi-ed@central.tee.gr