Οδηγίες για την εγγραφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Εισαγωγή

Στον οδηγό αυτόν περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εξέτασης για τη λήψη Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και τη σωστή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, δείτε τις παρακάτω οδηγίες, καθώς και το βίντεο που ακολουθεί:

 

Υποβολή αιτήματος χορήγησης κωδικών για πρόσβαση στο σύστημα

Αρχικά ο υποψήφιος – χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα: https://apps.tee.gr/examspublic/faces/examsPublicMain και επιλέγει “Εισαγωγή νέας αίτησης”. Συμπληρώνει τα στοιχεία του, πατάει στο “Επόμενο βήμα” και αφού εισάγει τον κωδικό οπτικής αναγνώρισης επιλέγει το “Αποστολή”.

Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση της αίτησης εγγραφής από το ΤΕΕ,ο υποψήφιος λαμβάνει email το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς για τη σύνδεσή του στο σύστημα.

Σημείωση: Ο κάθε υποψήφιος κάνει ένα αίτημα παροχής κωδικών.

 

Α. Καρτέλα καταχώρησης Στοιχείων Υποψηφίου

Συνδεόμαστε στη διεύθυνση: https://apps.tee.gr/exams/faces/examsAppMain με τους κωδικούς που έχουμε λάβει στο σχετικό email, επιλέγουμε τον σύνδεσμο “Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου” και στη συνέχεια καταχωρίζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπληρώνοντας τις ενότητες:

Α1. Βασικά Στοιχεία Υποψηφίου

Τα πεδία Αιτιατική Επωνύμου, Αιτιατική Ονόματος και Γενική Πατρωνύμου συμπληρώνονται όπως ακριβώς θα εμφανιστούν στην Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (πχ. στον ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΙΑΣΟΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ χορηγείται η άδεια …)

Στο πεδίο ‘’ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ’’ συμπληρώνουμε τον τόπο γέννησης όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητά μας.

Στο πεδίο “ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου ” οι έχοντες την ελληνική υπηκοότητα συμπληρώνουν τον αριθμό του δελτίου της ταυτότητάς τους. Οι στρατευμένοι τον αριθμό της στρατιωτικής τους ταυτότητας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι συμπληρώνουν τον αριθμό Διαβατηρίου τους.

Το πεδίο “ΑΜΤΕΕ” συμπληρώνεται από όσους είναι ήδη μέλη ΤΕΕ και ενανέρχονται για απόδοση νέας ειδικότητας.

Στο πεδίο “Προτιμητέο username” συμπληρώνουμε το πρόθεμα του email που θα χορηγηθεί σε όλα τα νέα μέλη από την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, μετά την επιτυχή τους εξέταση και την εγγραφή τους στο μητρώο του ΤΕΕ, το οποίο θα είναι της μορφής username@teemail.gr και πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε αιτηθεί στην Αίτηση εγγραφής στο mytee.

Α2. Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της ενότητας “Στοιχεία επικοινωνίας” (σωστή αναγραφή οδού και αριθμού, ακριβής Ταχυδρομικός Κώδικας και της Πόλης/Περιοχής που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ΤΚ) καθώς σε αυτή τη διεύθυνση θα αποσταλεί ταχυδρομικά φάκελος με την άδεια άσκησης επαγγέλματος και την κάρτα μέλους στους επιτυχόντες. Σε περίπτωση λάθους κατά την καταχώριση της διεύθυνσης ο φάκελος δεν θα παραδοθεί και υπάρχει κίνδυνος απώλειας.

Α3. Ειδικότητα

Στο πεδίο επιλογής της Σχολής πατάμε το βελάκι στα δεξιά για να ανοίξει η λίστα και πατάμε Αναζήτηση. Επιλέγουμε Χώρα, στη συνέχεια Πόλη και πατάμε πάλι Αναζήτηση. Από τη λίστα με τις σχολές που εμφανίζονται κάνουμε την επιλογή μας.

Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Σπουδών και όχι Δίπλωμα, θα πρέπει το Πιστοποιητικό αυτό καθώς και η Αναλυτική Βαθμολογία που το συνοδεύει, να αναγράφουν σαφώς ότι ο αιτών έχει ανακηρυχθεί σε Διπλωματούχο Μηχανικό.

Στο πεδίο Ημερομηνία λήψης πτυχίου συμπληρώνουμε την ημερομηνία ανακήρυξης που αναγράφει το δίπλωμά μας ή το πιστοποιητικό σπουδών.

Α4. Γλώσσες 

Συμπληρώνουμε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουμε με σχετική επάρκεια.

Αφού συμπληρώσουμε τις παραπάνω ενότητες πατάμε το πλήκτρο “Αποθήκευση-Επιστροφή”.

 

Β. Καρτέλα επεξεργασίας αίτησης εξέτασης

Β1. Δημιουργία Αίτησης Εξέτασης

Για τη δημιουργία αίτησης επιλέγουμε από το κεντρικό μενού το σύνδεσμο “Επεξεργασία Αιτήσεων Υποψηφίου ” και στην ενότητα “Αιτήσεις Υποψηφίου”, επιλέγουμε το εικονίδιο και μετά ΟΚ. Η αίτηση περνάει σε κατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης. Μετά τη δημιουργία της αίτησης μπορούμε να προχωρήσουμε στην υποβολή των δικαιολογητικών και τις πληρωμές.

Β2. Υποβολή Δικαιολογητικών

Στην ενότητα “Έγγραφα Αίτησης”, ανεβάζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 • Πτυχίο
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ)
 • Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ)
 • Ψηφιακή Φωτογραφία Προσώπου (σε μορφή .jpeg)
 • Τέλος Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 ευρω
 • Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ)
 • Διπλωματική Εργασία + Περίληψη αυτής
 • Αίτηση Εγγραφής στο MyTEE με Υπεύθυνη Δήλωση ιδιότητας ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ)
 • Δήλωση Διάθεσης Προσωπικών Στοιχείων (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ)

 

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf (εκτός της φωτογραφίας), ευκρινή και ευανάγνωστα (ιδίως οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά).

Οι αιτήσεις καθώς και οι Υ.Δ. (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ) μπορούν να τυπωθούν και στη συνέχεια να συμπληρωθούν χειρόγραφα ή να αποθηκευτούν στον υπολογιστή και να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφούν χειρόγραφα ή ψηφιακά μέσω της σχετικής εφαρμογής του gov.gr.

Οι διπλωματούχοι ελληνικών πολυτεχνικών σχολών υποβάλλουν το Δίπλωμά τους και την Αναλυτική Βαθμολογία όπως αυτά εκδόθηκαν από τη Γραμματεία της Σχολής τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει παραλάβει ακόμα το Δίπλωμά του μπορεί, εναλλακτικά, να υποβάλει Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Σπουδών, υπό την προϋπόθεση να αναγράφεται σαφώς, ότι έχει ανακηρυχθεί σε Διπλωματούχο Μηχανικό.

Οι διπλωματούχοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ υποβάλλουν το MASTER (για έναν κύκλο σπουδών) ή BACHELOR και MASTER (για δύο κύκλους σπουδών) και το/τα αντίστοιχο/α πιστοποιητικό/ά μαθημάτων αφού πρώτα επικυρωθούν από ΔΙΚΗΓΟΡΟ. Επίσης, υποβάλλουν τους παραπάνω τίτλους  μεταφρασμένους στην Ελληνική, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο ή από Προξενική Αρχή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Για το περιεχόμενο των 3 (τριών) Υπεύθυνων Δηλώσεων ανατρέχουμε στην προκήρυξη των εξετάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (δικαιολογητικά 9, 11, και 12 της προκήρυξης). Όσοι επιλέξουν να κάνουν και τις 3 υπεύθυνες δηλώσεις σε ένα έντυπο (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ) θα υποβάλουν το ίδιο και στις τρεις θέσεις των Υ.Δ. που ζητούνται από το σύστημα (Υπεύθυνη Δήλωση, Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ιδιότητα ή μη του Δ.Υ. που συνυποβάλλεται με την Αίτηση Εγγραφής MyTee). Δε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.

Όσοι επιλέξουν εξέταση βάσει της διπλωματικής τους εργασίας υποβάλλουν στα δικαιολογητικά 2 (δύο) αρχεία i) τη διπλωματική εργασία στο σύνολό της και ii) μία περίληψη αυτής (1-3 σελίδες). Και τα 2 θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, την ειδικότητα και τους επιβλέποντες καθηγητές. Οι διπλωματούχοι εξωτερικού υποβάλλουν την εργασία για την απόκτηση του master ή του 2ου κύκλου σπουδών στη γλώσσα που την εκπόνησαν και την περίληψη στα ελληνικά. Στην εργασία αυτή εξετάζονται.

Στην Αίτηση – Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κάποιος δεν επιθυμεί τη διάθεση των στοιχείων του, μπορεί να μην τσεκάρει καμία από τις διαθέσιμες επιλογές.

 

Β3. Πληρωμές

Β3α. Ποσοστό Ανταπόδοσης

Το ποσοστό ανταπόδοσης ανέρχεται στο ποσό των 71,01 ευρώ (το οποίο περιλαμβάνει παράβολο συμμετοχής, δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή πρώτου έτους) και μπορεί να εξοφληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) με πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από την επιλογή «Εξόφληση Ανταποδοτικού Τέλους με πιστωτική κάρτα» πατώντας το εικονίδιο . Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στη φόρμα που εμφανίζεται και πατάμε “Εξόφληση”. Το πεδίο “Ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας” θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στην κάρτα μας με λατινικούς χαρακτήρες.

Β) με Εντολή πληρωμής σε τράπεζα αφού πρώτα επιλέξουμε το εικονίδιο για να τυπώσουμε το Έντυπο με τον Κωδικό Πληρωμής

Η πληρωμή με Εντολή γίνεται επιλέγοντας τον τύπο πληρωμής “ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης” από το αντίστοιχο μενού πληρωμών του e-banking της εκάστοτε τράπεζας:

 • Alpha bank: Νέα Συναλλαγή => Δημοσίου – Ταμείων => Επιμελητήρια => ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Τράπεζα Πειραιώς: Πληρωμές => Ανά κατηγορία => Σύλλογοι – Επιμελητήρια => ΤΕΕ – Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Εθνική Τράπεζα: Μεταφορές & Πληρωμές => Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών => ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ => Τ.Ε.Ε.-Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Eurobank: Νέα Συναλλαγή => Κατηγορίες συναλλαγών => Πληρωμές Οργανισμών => Δημόσιο => Τ.Ε.Ε. – Ποσοστό Ανταπόδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η εξόφληση γίνει με χρέωση κάρτας, η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε “Εξοφλημένη” σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ αν η εξόφληση γίνει με εντολή πληρωμής σε τράπεζα μπορεί να χρειαστούν 2-3 εργάσιμες ημέρες μέχρι η εξόφληση να εμφανιστεί στο σύστημα. Σε αυτό το διάστημα δεν μπορεί να υποβληθεί η αίτηση.

 

Β3β. Τέλος Χαρτοσήμου

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται συμπληρωματικά και η εξόφληση ενός Τέλους Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 Ευρώ. Η εξόφληση του Τέλους Χαρτοσήμου γίνεται πριν την υποβολή της αίτησης.

Τόσο η έκδοση όσο και η εξόφληση του Τέλους Χαρτοσήμου μπορεί να γίνει:

α) μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

β) από το e-banking της εκάστοτε τράπεζας χρησιμοποιώντας τον κωδικό παραβόλου που εκδώσαμε.

Για την έκδοση επιλέγουμε Φορέας Δημοσίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, Tύπος Παραβόλου: 1431 Τέλος χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Το παράβολο εκδίδεται στο όνομα του υποψηφίου και αφού πρώτα εξοφληθεί υποβάλλεται στο σύστημα το αντίγραφο ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (το αποθηκεύουμε κατά την έκδοση σε μορφή pdf) μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

 

Β4. Υποβολή Αίτησης Εξέτασης

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών υποβάλλουμε την αίτησή μας, πατώντας το κουμπί  

Επιλέγουμε το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμούμε να εξεταστούμε και στη συνέχεια πατάμε στο ΟΚ. Για τις ειδικότητες που εξετάζονται σε κάθε εξεταστικό κέντρο συμβουλευόμαστε τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα των εξετάσεων.

Η κατάσταση μιας αίτησης εξέτασης περνάει από 3 στάδια μέχρι την έγκρισή της από το ΤΕΕ:

 • Προσωρινή Αποθήκευση

Με τη δημιουργία της, πατώντας τον πράσινο σταυρό, η αίτηση εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στο στάδιο αυτό, ο υποψήφιος μπορεί να εξοφλήσει τα ανταποδοτικά τέλη και να υποβάλλει αρχεία.

 • Σε υποβολή

Με την εξόφληση του ανταποδοτικού και τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί της υποβολής και να αναβιβάσει το αίτημά του σε κατάσταση υποβολής, επιλέγοντας παράλληλα και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμεί να δώσει εξετάσεις. Σε αυτό το στάδιο παραμένει μέχρι να εγκριθεί το αίτημά του από το ΤΕΕ, το οποίο καλείται να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι εγκρίσεις στα αιτήματα των υποψηφίων δίνονται το συντομότερο δυνατό.

 • Εγκρίθηκε

Με την έγκριση από το ΤΕΕ, η κατάσταση της αίτησης εμφανίζει την ένδειξη:Εγκρίθηκε και ο υποψήφιος αναμένει την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων. Το πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας 2 εβδομάδες, τουλάχιστον, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και αυτόματα ενεργοποιούνται στους λογαριασμούς των χρηστών στην αντίστοιχη ενότητα της “Καρτέλας επεξεργασίας αίτησης εξέτασης” οι διαθέσιμες ημερομηνίες εξέτασης για κάθε ειδικότητα, προκειμένου ο υποψήφιος να επιλέξει την ημερομηνία και την ώρα που θα κληθεί για εξέταση.

 

Β5. Έλεγχος της Αίτησης Εξέτασης

Μετά την υποβολή της αίτησής του θα πρέπει ο υποψήφιος να παρακολουθεί καθημερινά την Ενότητα Μηνύματα Επικοινωνίας καθώς ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις επί των δικαιολογητικών που μπορεί να ζητηθούν από το ΤΕΕ, αναρτώνται στον λογαριασμό του υποψηφίου στη συγκεκριμένη Ενότητα. Μόλις προχωρήσει στις ζητούμενες συμπληρώσεις ενημερώνει σχετικά με δικό του μήνυμα στην ίδια Ενότητα.

Συστήνεται στους υποψηφίους να υποβάλλουν την αίτησή τους όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι απαραίτητα την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις στην πληρότητα των δικαιολογητικών καθυστερεί την έγκριση της αίτησης από το ΤΕΕ και αποστερεί από τον υποψήφιο τη δυνατότητα άμεσης επιλογής ημερομηνίας και ώρας εξέτασης, με την ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου. 

Σημείωση: Η Ενότητα “Μηνύματα Επικοινωνίας” χρησιμοποιείται μόνο για διορθώσεις επί των δικαιολογητικών, όχι για γενικότερης φύσης ερωτήματα για τα οποία υπάρχει το email επικοινωνίας: exams@central.tee.gr

 

Γ. Διπλωματούχοι Εξωτερικού

 • Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, η ειδικότητα με την οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.
 • Όσοι Διπλωματούχοι Εξωτερικού είναι ήδη Μέλη του ΤΕΕ με απλή ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ, και στη συνέχεια, μετά την επιτυχία τους στα συμπληρωματικά μαθήματα που τους υπέδειξε ο ΔΟΑΤΑΠ, τους χορηγήθηκε νέα Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας των σπουδών τους, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα υποβάλουν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και:
  • Τη νέα Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ
  • Έγγραφο επιτυχούς εξέτασης των συμπληρωματικών μαθημάτων από τη Σχολή.

 

Δ. Μέλη ΤΕΕ που συμμετέχουν στις εξετάσεις για νέα ειδικότητα

Όσοι είναι ήδη Μέλη ΤΕΕ δεν υποβάλλουν τη Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το έντυπο εγγραφής στο Mytee και την Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιότητα ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου. Δεν καταβάλλουν, επίσης, το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή (μετά την υποβολή των δικαιολογητικών επικοινωνούν με το ΤΕΕ στο exams@central.tee.gr για αναπροσαρμογή του ποσού των 71,01 ευρώ πριν την εξόφλησή του). Το Παράβολο Συμμετοχής και το Τέλος Χαρτοσήμου καταβάλλονται κανονικά. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις, καλούνται να επιστρέψουν την κάρτα Μέλους, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέα.

Επίσης, όσοι αναβαθμίζονται εντός της ίδιας ειδικότητας (πχ από Δομοστατικός σε Πολιτικός Μηχανικός), επιστρέφουν και το έντυπο της προηγούμενης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, που τους είχε χορηγήσει το ΤΕΕ μετά την πρώτη επιτυχή εξέταση. Δεν επιστρέφουν την άδεια όσοι εγγράφονται και με δεύτερη ειδικότητα (πχ Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός).

 

Ε. Αποτυχόντες σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο

Όσοι απέτυχαν σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο και επιθυμούν να συμμετάσχουν και πάλι στις εξετάσεις, δεν καταβάλλουν τα ποσά που αναγράφονται στα σημεία 7 και 8 της προκήρυξης. Καταβάλλουν μόνο το παράβολο συμμετοχής (σημείο 6). Με τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης εισέρχονται στον υφιστάμενο λογαριασμό τους και αφού δημιουργήσουν νέα αίτηση επικοινωνούν με το ΤΕΕ στο exams@central.tee.gr για αναπροσαρμογή του ποσού των 71,01 ευρώ πριν την εξόφλησή του.

 

Ζ. Υποψήφιοι που πήραν έγκριση σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο αλλά δεν προσήλθαν

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, πήραν έγκριση, αλλά δεν προσήλθαν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, δεν καταβάλλουν κάποιο άλλο ποσό. Όσοι είχαν πάρει έγκριση και είχαν κλείσει ραντεβού εισέρχονται με τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης στον υφιστάμενο λογαριασμό τους και αφού δημιουργήσουν νέα αίτηση επικοινωνούν με το ΤΕΕ στο exams@central.tee.gr για μηδενισμό του ποσού των 71,01 ευρώ. Όσοι είχαν πάρει έγκριση αλλά δεν έκλεισαν ραντεβού μπορούν να κλείσουν ραντεβού με την ανακοίνωση του προγράμματος.

 

Tips

 – Δεν χρησιμοποιούμε τα κουμπιά back και forward του browser για μετάβαση από την κεντρική σελίδα στις καρτέλες επεξεργασίας στοιχείων και αιτήσεων και αντίστροφα, καθώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό πατάμε Αποθήκευση-Επιστροφή ή Ακύρωση-Επιστροφή και το εικονίδιο της κεντρικής σελίδας πάνω αριστερά.

– Όταν το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα nodatafound κατά την υποβολή της αίτησης, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει επιλογή της σχολής αποφοίτησης. Ο χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει στην καρτέλα Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου, να αναζητήσει και να επιλέξει τη σχολή στην ενότητα Ειδικότητα.

 

Email επικοινωνίας: exams@central.tee.gr